Expand Media

Algemene Voorwaarden Expand Media V.O.F.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Expand Media V.O.F. gevestigd te Plasdijk 2E, 7475TD Markelo, hierna te noemen “Expand Media”.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Expand Media zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Expand Media behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat lopende opdrachten daarvan uitgezonderd zijn.

2.3 Indien de offerte is ondertekend door de opdrachtgever en deze vervolgens wenst af te zien van de werkzaamheden zoals aangegeven in de offerte, is de opdrachtgever verplicht een schadevergoeding van 10% van de hoofdsom te betalen aan Expand Media
Artikel 3: Opdrachtbevestiging
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht schriftelijk is bevestigd door Expand Media, of zodra Expand Media is begonnen met de uitvoering van de opdracht.

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie.
Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Expand Media zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2 Expand Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien dit naar haar oordeel wenselijk is.
Artikel 5: Leveringstermijn
5.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Expand Media aan te geven wijze.

6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 8% per maand over het openstaande bedrag.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Expand Media is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

7.2 De aansprakelijkheid van Expand Media is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht heeft Expand Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Expand Media en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Expand Media en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Expand Media is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer [92745865].